Aktualizácia ..::04.12.2018::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

PlemenoŠteniatkoChovVýživaVýchovaVýcvikVýstavy
Druhy výstav
Triedy,tituly
Pred výstavou
RozhodcaVystavovanie
Po výstave
ZdravieŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

 

Výstavné známky a tituly

Cieľom výstavy je ohodnotiť známkou vystavovaných psov a určiť ich poradie. Skladá sa zo známky, miesta umiestnenia od 1 po 4 a prípadne titulu. Môže sa stať, že aj keď sú v triede psy traja, nedostane ani jeden titul a ani keď je pes v triede sám. Je na rozhodcovi, či titul zadá alebo nie, titul nie je nárokovateľný. Samozrejme, vyššiu váhu má hodnotenie z vyššej výstavy, s vyššou konkurenciou. Získať CAC-a v triede bez konkurencie je ľahké... Ale čo takto získať toto ocenenie v triede s konkurenciou 20 psov na klubovej výstave?
V triede mladší dorast a dorast

veľmi nádejný - v skratke VN

nádejný - v skratke N

Ohodnotenie Veľmi nádejný (VN1) oprávňuje nastúpiť v záverečných súťažiach o BIS minor puppy (baby) a BIS puppy. Teda najkrajší dorast (pes zvlášť, sučka zvlášť) a mladší dorast výstavy. Je veľmi módne dnes písať pri ocenenie VN1 aj skratku BOB puppy - teda Best of breed puppy - najlepšie šteňa z plemena - pozor, takýto titul na medzinárodnej výstave neexistuje!!! Je to len "hra" niektorých majiteľov/chovateľov, aby ich odchov, či šteniatko, vypadalo pri prezentácii "lepšie"... Na klubovej výstave však toto hodnotenie, ako najlepší dorast môže byť udelené. Vždy je všetko spísané v propozíciách danej výstavy v zozname titulov, ktoré pes môže získať.

V triede mladých, otvorenej, pracovnej, čestnej, šampiónov, veteránov

výborný - v skratke V

veľmi dobrý - v skratke VD

dobrý - v skratke D

dostatočný - v skratke Dos.

V týchto triedach sa už môže a nemusí zadať titul čakateľa na šampióna alebo víťaza plemena. Pes môže byť aj diskvalifikovaný, či neposúdený.

Definovanie ohodnotenia

Výborná môže byť zadaná iba psovi, ktorý sa veľmi blíži ideálnemu štandardu plemena, ktorý je predvádzaný vo výbornej kondícii, má harmonickú vyrovnanú povahu, vysokú kvalitu a má výborný postoj. Jeho vynikajúca kvalita zodpovedajúca plemenu dovolí prehliadnuť drobné nedokonalosti, jedinec ale musí v každom prípade vykazovať typické znaky svojho pohlavia. Musí zodpovedať svojej triede a mať prvotriedny postoj.

Veľmi dobrá môže byť zadaná iba psovi, ktorý má typické znaky svojho plemena, dobre vyvážené proporcie a je v správnej kondícii. Niekoľko drobných nedostatkov môže byť tolerovaných, ak nie sú morfologickej povahy. Táto známka môže byť zadaná iba kvalitnému psovi.

Dobrá sa zadáva psovi, ktorý má hlavné znaky plemena, ale má chyby, viditeľne hrubšie nedostatky, ak tieto chyby nie sú zakryté.

Dostatočná musí byť zadaná psovi, ktorý zodpovedá plemenu, ale nemá obecne prijímané charakteristické znaky, alebo ktorého fyzická kondícia nie je dostačujúca. Jeho telesnému vzhľadu chýba do ideálu veľmi veľa.

Diskvalifikácia musí byť zadaná psovi, ktorý nezodpovedá typu požadovanému štandardom plemena, ktorého správanie zjavne nezodpovedá štandardu alebo ktorý je agresívny, má abnormalitu semenníkov, chybu chrupu alebo abnormálnu čeľusť. Má nedostatky v sfarbení a/alebo srsti, alebo má zjavné známky albinizmu. Táto známka má byť tiež zadaná psom, ktoré tak málo zodpovedajú jednotnému plemennému vzhľadu, že to ohrozuje ich zdravie. Okrem toho má byť zadaná psom, ktoré majú vyraďujúce chyby podľa plemenného štandardu. Známku dostanú aj jedinci, u ktorých bol vykonaný operatívny zákrok, zakrývajúci vrodené nedostatky exteriéru. V posudkovom liste môže byť vedľa známky a určeného poradia uvedený aj počet psov, ktorí v danej triede súťažili.

Neposúdený. Toto hodnotenie sa zadáva psovi, ktorému nemôže byť zadaná žiadna z vyššie uvedených známok a má nedostatky prechodného rázu. To znamená v prípade, ak sa pes nepredvádza, stále skáče na svojho handlera alebo sa snaží dostať z kruhu, čím znemožňuje posúdiť krok a pohyb, alebo sa neustále vyhýba rozhodcovi a znemožňuje kontrolu chrupu, anatómie a stavby tela, chvosta alebo semenníkov. Toto hodnotenie sa zadáva aj vtedy, ak sú viditeľné stopy operácie alebo úprav, ktoré naznačujú, že vystavovateľ sa pokúšal oklamať rozhodcu. Toto platí aj v prípade, že rozhodca má podozrenie, že bola prevedená operácia za účelom upraviť pôvodný stav alebo vlastnosť (napr. očné viečka, uši alebo chvost). Dôvod, pre ktorý bolo zadané hodnotenie NEPOSÚDENÝ, musí byť uvedený v posudku.

Tituly a čakateľstvá
Tí najlepší, prví v poradí danej triedy s hodnotením Výborný, majú okrem známky možnosť získať aj titul, či už uznaný - potrebný na získanie vyššieho ocenenia šampióna, alebo tituly skôr prestížne. Uznané tituly sú denné, získané priamo na výstave, alebo tituly čakateľské - čakateľstvo na šampióna krajiny alebo medzinárodného šampióna krásy. Nie na každom druhu výstavy môžete so psom získať všetky tituly, napr. na oblastných nezískate tituly, ktoré môžete získať len na výstave klubovej.

Tituly zadávané v kruhu plemena:

Víťaz triedy - Môže byť udelený na oblastných výstavách jedincom, ktorí získali v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov, veteránov a čestnej ocenenie Výborný 1. V prípade rozdelenia plemena podľa sfarbenia, môže byť tento titul udelený v každej triede.

Oblastný víťaz - Môže byť udelený najlepšiemu psovi a suke z konkurencie Víťazov tried z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov na oblastnej výstave. Alternatívou býva aj Oblastný víťaz mladých, pre psy z triedy mladých.

Čakateľ na Junior šampióna krásy (CAJC) -  Získa len pes a suka z triedy mladých, ktorý bol ohodnotený Výborný 1. Titul nemusí byť vôbec zadaný, aj keď má tes hodnotenie Výborný 1, náleží len mladému psovi a suke výborných kvalít. V prípade, že titul nie je udelený, je v posudku miesto pre označenie "Bez titulu". Druhý v poradí nezískava reserve CAJC. Takýto titul nie je. To znamená, že druhý v poradí môže byť len Výborný 2, resp. Veľmi dobrý 2,... CAJC suka a CAJC pes nastupujú do súťaže o BOB / BOS. Na niektorých výstavách nastupuje pes a suka s CAJC o JBOB - Junior BOB. V takom prípade len tento nastupuje do záverečných súťaží.

Čakateľ na Šampióna krásy (CAC) -  Získa pes alebo suka v triedach strednej, pracovnej, otvorenej, šampiónov s hodnotením Výborný 1. Získaný CAC sa použije na Šampióna krásy dospelých danej krajiny, v triede šampiónov potom na Grand šampióna krásy. Druhý v poradí s hodnotením Výborný 2, môže/nemusí získať reserve CAC (res.CAC). CAC suky a psy nastupujú o BOB / BOS, pokiaľ ide o medzinárodnú výstavu, nastupujú tieto psy a suky zvlášť najprv o titul CACIB a neskôr o BOB/BOS nastupuje len pes a suka s titulom CACIB.

Klubový víťaz -
Podmienky pre udelenie tohto titulu upravuje štatút príslušného klubu (najmä je stanovený minimálny vek psa, stanovené podmienky pre členstvo majiteľa v klube a pod). Udeľuje sa pre každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendárnom roku. V niektorých kluboch musí ísť o psa v majetku člena príslušného klubu. Titul sa považuje za veľmi prestížny.

Víťaz špeciálnej výstavy - Najlepší pes a suka plemena z konkurencie výborných 1 - CAC, z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov. Ide o titul BOB z klubovej výstavy, hlavne u klubových a špeciálnych, kde je viac plemien, či druhov.

Národný víťaz - Najlepší pes a suka jednotlivých plemien na národnej výstave z konkurencie výborných 1 - CAC z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov.

Najkrajší veterán - Pes alebo suka z konkurencie víťazov triedy veteránov s označením BOV.

Čakateľ medzinárodného šampióna krásy (CACIB) - Zadáva sa len na medzinárodnej výstave. Zvlášť pre psa a suku s titulom CAC. Druhý v poradí získava res.CACIB, nastupujú aj psy res.CAC z triedy, kde bol zadaný CACIB (rozhodca môže usúdiť, že pes res.CAC pes je lepší ako CAC z inej triedy). Pes a suka s CACIB nastupujú spolu s CAJC a Výborný 1 veterán (prípadne ak sa zadáva len pes alebo suka s titulom BOJ a BOV), do súboja o BOB/BOS.

Víťaz plemena FCI (BOB) - Do súťaže o najlepšieho z plemena, nastupujú psy a suky CAJC, CACIB a Výborní 1 z triedy veteránov (prípadne Národný víťaz, či víťaz Klubovej výstavy/Špeciálnej výstavy). Titul môže byť zadaný len na výstavách so zadávaním CAC. BOB môže získať len jeden a nastupuje teoreticky 6 jedincov. Titul BOB oprávňuje nastúpiť do súťaže o BIG, BIS. Až po udelení BOB sa udelí BOS.Najkrajší z opačného pohlavia (BOS) - Do súťaže nastupujú jedinci opačného pohlavia ako víťaz plemena – CAJC, najlepší dospelý jedinec (NV, CACIB, Klubový víťaz alebo Víťaz špeciálnej výstavy) a veterán Výborný 1. Nikdy nemôže získať BOB a BOS jeden a ten istý pes. Titul BOS neoprávňuje nastúpiť do súťaže o BIG, BIS.


 

 

Tituly zadávané v záverečnom kruhu:

Víťaz národných plemien (BONB) - Záverečná súťaž prístupná len pre plemená danej krajiny, kde sa výstava organizuje. Pre Slovensko a Českú republiku je možné nastúpiť do tejto súťaže s ČSV. Má stupne 1 - 3, niekedy až 1-6.

Víťaz skupiny FCI (BIG a JBIG) - Do súťaže nastupujú všetci víťazi plemien (BOB) príslušnej skupiny FCI, vyberajú sa 3, prípadne až 5ti najlepší. JBIG, teda Junior Best In Group, kde nastupujú psy a suky s titulom CAJC (pokiaľ sa zadáva JBOB, tak do súťaže nastupuje len pes či sučka s týmto titulom). JBIG má len jedného víťaza za skupinu na Slovensku, v iných štátoch má aj priečky 1-4.

Víťaz dňa (BOD) - ak je výstava veľmi veľká, ako napr. svetová, či európska, sú záverečné súťaže každý deň a v ten deň získaný titul môže byť označený aj prívlastkom BOD, prípadne sa vyberá len víťaz s týmto označením.

Víťaz výstavy (BIS a JBIS) - Do súťaže nastupujú všetci víťazi skupín FCI, teda dokopy 10 psov (nie junior, tí majú vlastný JBIS), alebo BOD.  Niektoré výstavy si organizujú aj Super Best in Show, väčšinou s prívlastkom sponzora (napr. názov granúl,...)

Celkový víťaz výstavy (SBIS) - Do súťaže SUPREME BEST IN SHOW nastupujú BIS najkrajší mladší dorastenci, najkrajší dorast psi, najkrajšie dorast sučky, najkrajší veteráni, víťazi čestných tried, BIS Juniori a BIS dospelí jedinci zo všetkých výstavných dní danej výstavy.

Všetky tituly je možné zadať bez ohľadu na počet predvádzaných jedincov ak kvalita kandidáta na titul zodpovedá požiadavkám na jeho zadanie. Prípadné tituly je možné udeliť len vtedy, ak je ich udelenie v súlade s propozíciami výstavy. Tituly nie sú nárokovateľné.