Aktualizácia ..::18.03.2018::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

PlemenoŠteniatkoChovVýživaVýchovaVýcvik
Základy
Povely
Stopa
Obrana
Prekážky
Skúšky
ČsV a práca
VýstavyZdravieŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

 

Prekážky

S prekážkami sa stretávame takmer stále a je len na nás, ako prekážku využijeme. Či už v lese padnutý strom alebo balík sena na poli, alebo špeciálne vyrobené prekážky v kynologických kluboch. K ich prekonávaniu používame povel "vpred" a "späť" a s nácvikom začíname v momente, keď je šteňa navyknuté na svoje meno, dôveruje nám. Prekážky musia však odpovedať veľkosti a veku psa a jeho fyziologickej pripravenosti na prekonávanie prekážok.

Prekážky prekonáva pes šplhom alebo skokom, s aportom alebo bez. Medzi základné prekážky radíme kladinu, šikmú a rovnú stenu, rebrík a jamu. Môžeme nájsť aj ich obdoby alebo špeciálne prekážky, či už z prvkov agility, alebo už spomenuté prírodné prekážky, tunely a podobne. Nemali by sme sa orientovať na jednotvárnosť základných, ale ponúknuť psovi čo najviac druhov prekážok.

Príklady prekážok a nácvik na ich prekonávanie
Prekonávanie nízkej kladiny

Cvik začína v základnom postoji pred nábehovou doskou prekážky. Psovi dáme povel "vpred" a ukážeme na nábehovú dosku. Pomocou vodítka, prípadne pamlsku vedieme psa po doske, pridržiavame ho, aby  sa nešmykol a nespadol.

Ak má pes tendenciu prekážku rýchlo prebehnúť, spomalíme ho povelom "pomaly" a namiesto ťahania dopredu ho brzdíme vodítkom. Psa neustále chválime a povzbudzujeme, pri rýchlom prebehnutí zase tíšime.

Vykonanie by malo byť v rovnomernom tempe. Pes má vybehnúť na nábehovú dosku, prejsť po kladine, na druhej strane dostane povel "späť", kde sa otočí a vráti sa naspať. Správne vykonanie je vtedy, keď pes na povel prejde kľudne a odvážne po kladine a zaradí sa späť k psovodovi.

 

Pri zvyšovaní nárokov na psa, môžeme zakomponovať do cviku ďalšie cviky - zastavenie na kladine, sadnutie, ľahnutie a podobne.

 

Cieľom cviku je, aby pes samostatne vedel prekonávať prekážky podľa potreby, napríklad priestor preklenutý doskou alebo kmeňom stromu. Šírka kladiny by nemala byť menej ako 15cm.

Kladina má rôzne veľkosti a uhly nábehu a mali by sme začať od tej najmenšej a prepracovať sa až ku kladine vysokej, ktorá má namiesto nábehovej dosky rebrík s uhlom až do 45 stupňov. Je nutné, aby mal pes zvládnutú kladinu nízku. Kladina vysoká má totiž v najvyššom bode 2 metre a rebrík môže byť pre psa predmetom strachu. Musíme ho istiť a pomáhať mu našľapovať na priečky rebríka. Dôležité je, aby pes z kladiny nezoskakoval, ale aby na každú jednu priečku stúpil. (foto vysokej kladiny: wolfdog.org).

Skok vysoký

Cieľom cviku je naučiť psa prekonať samostatne prekážku až do výšky 2 metre. Poznáme dva druhy skokov a to skok vysoký do 1 metra a skok šplhom do výšky 2 metrov. Na začiatku výcviku začíname s nižšími prekážkami, približne 30 - 40cm. Postavíme sa čelom k prekážke asi jeden dva kroky ďaleko. Psa držíme za koniec vodítka, aby sme ho pri preskoku nechtiac nezbrzdili. Dáme povel "vpred" a ukážeme na prekážku. Rýchlo vykročíme vpred a psa pritiahneme za sebou. Na druhej strane dáme povel "späť". Ak je výška prekážky menšia, môžeme prekážku prekonať spolu so psom. Psa chválime a odmeňujeme. Vodidlo používame na usmernenie, psa ťaháme nahor, aby prekonal prekážku bez dotyku. Bez dotyku by mal pes zdolať výšku až 1meter.

Správne prevedený cvik vypadá nasledovne: psovod stojí so psom pred prekážkou, 100cm vysokou. Pes je nepripútaný. Psovod dá povel "vpred", pes vybehne k prekážke, prekoná ju skokom a len čo sa dotkne na druhej strane zeme, dostane povel "späť". Pes prekoná prekážku a predsadne pred psovoda. Na povel "k nohe" sa priradí k nohe.

Aport skokom

K precvičovaniu môžeme pristúpiť až vtedy, keď pes ovláda prinášanie predmetov - aport a vie na povel prekonať prekážku skokom. Cvik vypadá nasledovne: psovod stojí pred prekážkou s nepripútaným psom pri nohe. Psovod hodí kúsok za prekážku aport. Pes nevybieha bez povelu. Psovod dá povel "vpred aport" a pes vybieha k prekážke, prekoná ju, uchopí pevne aport, bez prekusovania alebo hrania sa s ním. Hneď pri uchopení aportu dostane povel "späť" a vracia sa cez prekážku ku psovodovi a predsadne. Psa nechá psovod chvíľu sedieť a vyčkávať, dostane povel "pusť". Pes musí dobrovoľne a ochotne aport odovzdať.  Na povel "k nohe" sa priradí k psovodovi. (foto: wolfdog.org)

Psa nezabudneme chváliť aj v neskorších fázach výcviku.

Skok šplhom cez šikmú stenu (áčko)

Ako pri každej prekážke, aj túto začíname so šteniatkom opatrne a istíme ho po celý čas lezenia po prekážke. Motivujeme ho slovne a pamlskom. Stojíme v základnom postoji a psovi dáme povel "vpred". Rozbehneme sa proti prekážke, tú minieme pri ľavej strane a pes je nútený na ňu vybehnúť. Keď prekážku prekoná, otočíme sa pri povele "späť" postup zopakujeme. Od šteniatka nevyžadujeme presnosť, prihliadame na jeho fyziologické možnosti.

Výška a strmosť steny - áčka môže byť rôzna. Pri prekonávaní dozeráme na to, aby sa pes nezranil a nepošmykol. Už pri nácviku začíname od výšky takej, aby pes musel hneď od začiatku šplhať a prekážku nepreskočil. Najlepšie vyhovuje pre nácvik výška 150cm. Pri nácviku skoku potrebuje pes priestor na preskočenie. Pri šplhu túto vzdialenosť skrátime, aby ju pes prekonával od jej základov.

Správne vykonaný cvik vypadá tak, že v základnej polohe dostane pes povel "vpred". Sám vybehne na prekážku, po jej prekonaní sa otočí a vracia sa tou istou cestou späť k psovodovi. Pri ňom si predsadne ako pri privolaní a na povel "k nohe", sa priradí k psovodovi. Psa nezabúdajme motivovať,  povzbudzovať a odmeňovať.

Aport šplhom cez šikmú stenu

K tomuto cviku môžeme pristúpiť až keď má pes zvládnuté prinášanie predmetov, teda aport a keď má zvládnuté prekonávanie šikmej steny. Cvik sa vykonáva tak, že psovod a pes stoja v základnom postoji. Psovod hodí cez prekážku aport tak, aby dopadol pár krokov za ňu. Chvíľu čaká (pes sa nesmie bez povelu pohnúť), dáme povel "vpred, aport" a ukážeme pravou rukou smerom k aportu. Pes na povel vybieha cez stenu a uchopí aport. V tom momente dostane povel "späť" a vracia sa  cez prekážku k psovodovi, kde predsadne ako pri privolaní. Chvíľu ho necháme sedieť s aportom v papuli a dáme povel "pusť". Pes aport dobrovoľne odovzdá. Počas jeho nesenia sa s ním nehrá ani neprekusuje. Nasleduje povel "k nohe", kedy  sa pes priradí k nohe psovoda. Psa odmeníme a vychválime.

Špeciálne prekážky

Pri výcviku prekonávania prekážok využívame aj prekážky netradičné. Či už preklápacia lávka alebo rôzne druhy stien. (foto 1,2,3 by wolfdog.org)

Môžeme využiť aj tunely a preliezačky. Pri šteniatku môžeme medzi tieto prvky použiť aj netradičné ruchy alebo predmety a využiť to ako socializáciu.

Pri prekonávaní jamy alebo priekopu,  resp. pri nácviku skoku ďalekého, začíname s priekopou užšou, aby sme mohli túto prekonať spolu so psom. Maximálna šírka priekopu je 3 metre. Majme však na pamäti, že vždy začíname od jednoduchého a psa neustále chválime. Nedovoľte aby sa pes zošmykol, ublížil si, aby si nevytvoril spojitosť - prekážka - zraním sa. Využívajte nie len slovnú pochvalu, ale hlavne u šteniat pamlsky. Ako u iných cvikov, pri prekonávaní prekážok platí dvojnásobne, že pes nesmie byť najedený, mohlo by pri skákaní dôjsť k prevráteniu žalúdka.