Aktualizácia ..::18.03.2018::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

Plemeno
História
Štandard
Výklad štand.
Povaha ČsV
Kríženci vlka
ŠteniatkoChovVýživaVýchovaVýcvikVýstavyZdravieŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

 

Podklady k návrhu na konečné uznanie plemena

Vývoj plemena od predbežného uznania FCI

Po predbežnom uznaní ČSV FCI nastal značný vzostup aktivity chovateľských staníc. Za obdobie 1989-1996 bolo aktívnych 108 chovateľských staníc. Pribudlo 36 nových chovateľských staníc. Uskutočnilo sa 271 vrhov a zapísaných bolo 1426 šteniat. Do tohoto počtu je zahrnutá aj aktivita 31 chovateľských staníc z Čiech a Moravy, v ktorých bolo 62 vrhov a zapísaných bolo do konca roku 1992 378 šteniat.

Na prelome roku 1992 a 1993 došlo k štátoprávnemu usporiadaniu Česko-Slovenskej federatívnej republiky – rozdeleniu na dva samostatné štáty. Chovatelia z Českej republiky si založili vlastný klub chovateľov ČSV a svoju chovateľskú aktivitu dokumentujú od roku 1993 v českej plemennej knihe psov. Po vytvorení klubu vzrástla aktivita chovateľov z Čiech a Moravy.

Základná plemenná kniha ČSV vedená Klubom chovateľov československého vlčiaka so sídlom v Bratislave do 31.12.1992 bola bez prerušenia vedenia odovzdaná SPKP – Slovenskej plemennej knihe psov. Do 31.12.1998 bolo zapísaných 2451 šteniat.

Tab. 1 Aktivita chovateľských staníc v Česko-Slovenskej republike v rokoch 1989 – 1992

Rok

počet vrhov

počet šteniat

z toho psi

z toho suky

1989

32

179

80

99

1990

35

199

87

112

1991

57

319

141

178

1992

47

272

128

144

Spolu

171

969

436

533

Tab. 2 Aktivita chovateľských staníc v Slovenskej republike v rokoch 1993 – 1998

Rok

počet vrhov

počet šteniat

z toho psi

z toho suky

1993

23

87

44

43

1994

34

169

89

80

1995

24

120

67

53

1996

19

81

43

38

1997

15

63

31

32

1998

11

44

24

20

Spolu

126

564

298

266

Tab. 3 Aktivita chovateľských staníc v Českej republike v rokoch 1993 – 1998

Rok

počet vrhov

počet šteniat

z toho psi

z toho suky

1993

41

235

116

119

1994

11

61

34

27

1995

24

134

81

53

1996

20

132

66

66

1997

16

108

57

51

1998

20

105

57

48

Spolu

132

775

411

364

Aktivita chovateľských staníc v zahraničí

Veľmi aktívne pracujú chovatelia v Nemecku a vo Švajčiarsku, ale už sú vrhy aj vo Francúzsku a v Holandsku. Vo Švajčiarsku chov československého vlčiaka riadi "Schweizerischer Club für Tschechoslowakische Wolfshunde SCTW", ktorý bol založený v roku 1996 a koncom roku 1998 mal 48 členov. V Švajčiarskej plemennej knihe je do konca roku 1997 zapísaných 38 ČSV (z toho 13 zvierat bolo importovaných a 25 z nich sú zvieratá zo 4 vrhov vo Švajčiarsku). V roku 1998 bol založený klub chovateľov ČSV v Nemecku. V Nemecku sú registrované 4 chovateľské stanice. Na konci roku 1998 bol založený klub priateľov ČSV v Taliansku, ktorý má 60 členov, z toho 40 majiteľov ČSV.

Tab. 4 Prehľad o aktivitách chovateľských staníc v zahraničí

Nemecko

Rok

počet vrhov

počet šteniat

z toho psi

z toho suky

1996

1

9

3

6

1997

2

9

6

3

Spolu

3

18

9

9

Švajčiarsko

Rok

počet vrhov

počet šteniat

z toho psi

z toho suky

1995

2

15

6

9

1996

1

8

4

4

1997

1

2

2

0

Spolu

4

25

12

13

Holandsko

Rok

počet vrhov

počet šteniat

z toho psi

z toho suky

1997

1

9

4

5

1998

1

9

4

5

Spolu

2

18

8

10

Tab. 5 Prehľad počtu vyvezených zvierat podľa štátov v rokoch 1993 – 1998

Štát

Slovenská republika

Česká republika

Súhrnne

 

spolu-psy-suky

spolu-psy-suky

spolu-psy-suky

Belgicko

1-0-1

6-3-3

7-3-4

Česká republika

5-2-3

0-0-0

5-2-3

Dánsko

1-1-0

4-2-2

5-3-2

Fínsko

0-0-0

1-0-1

1-0-1

Francúzsko

6-2-4

0-0-0

6-2-4

Holandsko

1-1-0

3-1-2

4-2-2

Izrael

2-0-2

0-0-0

2-0-2

Maďarsko

1-0-1

4-1-3

5-1-4

Nemecko

16-10-6

19-8-11

35-18-17

Poľsko

0-0-0

4-2-2

4-2-2

Rakúsko

4-1-3

6-4-2

10-5-5

Rumunsko

0-0-0

1-0-1

1-0-1

Rusko

2-1-1

0-0-0

2-1-1

SAE

1-1-0

0-0-0

1-1-0

Španielsko

0-0-0

2-0-2

2-0-2

Švajčiarsko

8-3-5

11-6-5

19-9-10

Taliansko

6-4-2

60-29-31

66-33-33

Spolu

54-26-28

121-56-65

175-82-93

Zatiaľ nemáme ucelený prehľad o chovateľských kluboch plemena československý vlčiak v zahraničí, o počte zapísaných jedincov, o počte narodených a zapísaných šteniat. Snahu o založenie klubu nám oznámili chovatelia z Holandska – v roku 1997 tu bol 1 vrh a 9 zapísaných šteniat, v roku 1998 1 vrh a 9 zapísaných šteniat. Vo Francúzsku bol 1 vrh v roku 1998. V Maďarsku pôsobí jedna chovateľská stanica a mala minimálne jeden vrh.

Napriek tomu, že zatiaľ nemáme ucelené informácie o chovateľských aktivitách v ostatných krajinách, je vzhľadom na rozširujúce sa kontakty s chovateľmi, s klubmi chovateľov aj s plemennými knihami v zahraničí predpoklad dobrej spolupráce.

Riadenie chovu

Chov československého vlčiaka v Slovenskej republike je riadený v súlade s chovateľskými a ďalšími poriadkami FCI, Slovenskej kynologickej jednoty a Klubu chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky v spolupráci s komisiou klubu pre chov a zbor rozhodcov exteriéru.

Komisia pre chov a zbor rozhodcov exteriéru spolu s vybranými chovateľmi dopĺňajú a rozvíjajú riadený chov, sledujú výber chovných párov vo voľnom chove a pripravujú kritériá pre výberový chov. Doporučujú výboru klubu smery a ciele zamerania chovateľského úsilia na približovanie dosahovaných výsledkov k štandardu a vykonávanie náročnej kontroly jeho dodržiavania.

Praktickú realizáciu zabezpečuje hlavný poradca chovu spoločne s poradcami chovu v jednotlivých krajoch. Organizuje kontroly vrhov, zvody mladých psov a bonitácie, zabezpečuje zvyšovanie teoretických i praktických vedomostí krajských poradcov chovu formou školení a praktických ukážok. Spolu s výborom a členmi klubu sa podieľa na realizácii behu na 40 km a vytrvalostného behu na 100 km. Podieľa sa na kontrole dodržiavania a plnenia chovateľského, zápisného a bonitačného poriadku.

Klub chovateľov československého vlčiaka organizuje ročne niekoľko zvodov mladých a bonitácií. Cieľom zvodu mladých je overiť, aké potomstvo dáva rodičovský pár v danom spojení, a zistiť, či fyzický a charakterový vývoj predvedeného zvieraťa zodpovedá jeho veku. Rady novému majiteľovi zvieraťa môžu ovplyvniť vývoj šteňaťa aj jeho výchovu.

Pre zaradenie do chovu na Slovensku sa vyžaduje bonitácia každého jedinca, úspešné vykonanie behu na 40 km, účasť na dvoch výstavách doporučených klubom a od roku 1998 RTG vyšetrenie bedrových kĺbov na dyspláziu.

V Českej republike pre zaradenie zvieraťa do chovu je potrebné úspešné absolvovanie bonitácie, ktorej priebeh a podmienky sú zhodné s bonitáciou na Slovensku, RTG vyšetrenie bedrových kĺbov na dyspláziu.

Bonitačný kód má základný tvar AxOxRxPx.

A = symbol pre výšku, pričom x = s (stredná) alebo n (malá).

O = symbol pre povahu, x môže byť a -j, kde a označuje melancholika - bojazlivého a j flegmatika – nevydrážditeľného (hodnoty f a g označujú sangvinika a spolu s h, čo je dobrácky, menej dráždivý sú najžiadanejším typom povahy).

R = typ, kde x = 1 - pevný, 2 - hrubý, 3 - jemný alebo 4 - lymfatický.

P vyjadruje súlad so štandardom a tu môže byť x = 1 - výborný, 3 – veľmi dobrý, 5 - dobrý alebo 14 - nedostatočný.

Ak má zviera nedostatky alebo vady, vyjadrujú sa symbolmi B – N s príslušným číselným indexom. Konečným výsledkom bonitácie je určenie spôsobilosti bonitovaného zvieraťa pre chov, a to ako chovný I., chovný II. a nechovný.

Skúška povahy sa vykonáva u psa uviazaného na úväze v teréne bez prítomnosti majiteľa psa. Figurant používa palicu. Hodnotí sa správanie psa pri zoznamovaní sa s figurantom, ktorý na psa neútočí, reakcia na streľbu a na vykonaný útok figuranta s použitím palice bez úderu. Zvieratá s hodnotením Oa a Ob (neistý, nenadväzuje kontakt) nie sú zaradené do chovu.

Úsilie o zjednotenie vykonávania bonitácií aj v ostatných krajinách začalo praktickým posudzovaním na bonitácii v Nemecku v roku 1998, kde bol delegovaný posudzovateľ zo Slovenska a posudzovalo sa podľa na Slovensku platnej bonitačnej tabuľky. V tomto trende pre potreby zjednotenia posudzovania na bonitáciách aj výstavách bude KCHČSV SR pokračovať.

Štandard a jeho naplnenie je základným chovateľským smerom, platí pre súčasnosť aj pre budúcnosť. Je rozhodujúcim vodidlom pre usmerňovanie chovateľského a športového úsilia.

Prehľad plemenitby československého vlčiaka

11 línií otcovských, 10 línií materských

Grafické rozpracovanie línií je na obrázkoch 1 – 20, ktoré tvoria prílohu materiálu.

Otcovské línie

 • 1.DON z Rosíkova

 • 2.KÁJ z Rosíkova

 • 3.ARCHIBALD z Ivanky pri Dunaji - A

 • 4.ARCHIBALD z Ivanky pri Dunaji – B

 • 5.ASTOR Motovský dvor

 • 6.AYAK z Vlamy

 • 7.REP z PS Bratislava

 • 8.CÉZAR od Pavlišina

 • 9.REP z PS Bratislava

 • 10.REP z PS Bratislava, AFÍR z PS Bratislava

Materské línie

 • 11.LEBRA z PS Bratislava

 • 12.XULA z PS Bratislava

 • 13.MONA z PS Bratislava

 • 14.ARA z PS Bratislava

 • 15.GLOSA z PS Bratislava, GYRA z PS Bratislava

 • 16.CMUKA z PS Bratislava

 • 17.ASTRA z PS Bratislava

 • 18.BRUNA z Baništa

 • 19.TOLA z PS Bratislava

 • 20.ODRA z PS Bratislava

Zdravotný stav

Plemeno československý vlčiak je zdravé plemeno. Nevyskytujú sa žiadne anomálie v anatomickej stavbe ani vo fyziologických prejavoch. Je schopné reprodukcie. Matky majú dobrú mliečnosť a schopnosť zabezpečiť život šteniat pri vrhu a po narodení bez ľudského zásahu. Nie sú náchylné na choroby z podchladenia, alebo z prehriatia. Majú schopnosť rýchlej obnovy síl po silnom preťažení organizmu. Vrodené choroby sa nevyskytujú. Československý vlčiak sa dožíva viac ako 15 rokov.

Dysplázia bedrového kĺbu je v Čechách a na Morave plošne sledovaná od roku 1995. Výsledky tejto práce sú priložené v tabuľke a grafoch. Selekčné opatrenia doposiaľ neviedli k preukázateľnému zníženiu frekvencie výskytu vady.

Tab. 6 Vyhodnotenie vyšetrenia na DBK v Českej republike

 

PSI

A

B

C

D

E

S

klasifikácia

negatívne

podozrenie

mierna DKK

stredná DKK

ťažká DKK

celkom

počet

69

8

21

21

11

130

podiel

53,08%

6,15%

16,15%

16,15%

8,46%

100,00%

z toho

splňuje podmienky chovu

vyradené z chovu

celkom

počet

77

53

130

podiel

59,23%

40,77%

100,00%

 

SUKY

A

B

C

D

E

S

klasifikácia

negatívne

podozrenie

mierna DKK

stredná DKK

ťažká DKK

celkom

počet

71

13

25

21

12

142

podiel

50,00%

9,15%

17,61%

14,79%

8,45%

100,00%

z toho

splňuje podmienky chovu

vyradené z chovu

celkom

počet

109

33

142

podiel

76,76%

23,24%

100,00%

 

CELKOM

splňuje podmienky chovu

vyradené z chovu

S

( PSI + SUKY )

186

86

272

podiel

68%

32%

100,00%

Povahové vlastnosti – charakter

Za uplynulé obdobie bola vytvorená dostatočne široká chovná základňa. Umožňuje vykonávať kvalitný a náročný výber chovných párov. Vzhľadom na to, že náročnosť na kvalitu výberu tak v exteriéri ako aj v povahe sa zvyšuje, je dosahované v súlade formy s obsahom významné zlepšenie.

V súčasnosti sa československí vlčiaci vyznačujú malou variabilitou. Sú stredne veľkí, silní, ale nie ťažkopádni. Farba je vlkosivá. Sú pohybliví, bystrí a vytrvalí. Pôsobia štíhlym, atletickým a elegantným dojmom.

Ich povahové založenie poukazuje na temperamentnosť, rýchlu pohyblivosť nervových procesov podráždenia a útlmu, silné prevládajúce reakcie. Majú primeraný stupeň ostrosti, ale bezdôvodne nenapádajú. Sú pozorní, ostražití, učenliví, schopní výchovy a výcviku.

V systému kynológie Slovenskej ani Českej republiky nie je úlohou klubov chovateľov organizovanie výcviku a skladanie pracovných skúšok psa. K výcviku a k absolvovaniu skúšok môžu majitelia ČSV využívať základných, miestnych výcvikových organizácií kynologických zväzov. Preto nemôžeme doložiť úplnú evidenciu zložených skúšok z výkonu.

Široko založené vlohy československého vlčiaka dávajú možnosť využitia pri špeciálnom výcviku v rôznych smeroch a ukazujú na všestrannosť plemena.

Z úspešných jedincov uvádzame:

 • Hasso z Kladenské záre ZV1, SchH 1, SchH 2, IPO 1, IPO 2, OP 1, IPO 3

 • Esta Pohostinstvo ZM, ZVV 1, ZVV 2, OP 1, ZLP 1, ZLP 2, ZZP 1, IPO 1

 • Eta Pohostinstvo ZPU, ZM, ZVV 1, ZLP 1, ZZZ

 • Gar z Rosíkova ZM, ZVV 1, ZPU, ZZP, ZLP 1, ZVV 2

 • Baker Šedá eminence ZM, ZVV 1, ZPU, ZVV 2, ZZZ, ZLP 1, ZZP 1

 • Asta z Tondova ZM, ZVV 1, ZVV 2

 • Cira z Doušova dvora ZM, ZVV 1, ZVV 2

 • Casanova Zlatá žila ZM, ZVV 1, ZVV 2

Rôznorodosť zložených skúšok (všeobecný výcvik, skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku, špeciálne stopárske skúšky, skúšky záchranárskych alebo lavínových psov) potvrdzujú pracovné schopnosti a praktickú využiteľnosť československých vlčiakov.

Jednou zo základných vlôh československého vlčiaka je jeho vytrvalosť. Túto vlastnosť Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky preveruje tým, že ako podmienku zaradenia do chovu stanovuje absolvovanie 40 km behu, pričom organizuje aj tradičný pretek na 100 km, kde už ide skutočne o hodnotný výkon. Tieto akcie prebiehajú na základe klubom schválených propozícií. Za roky 1996 – 1998 absolvovalo beh na 40 km 15 psov (vrátane hosťa z Nemecka) a 15 súk, pričom niektorí z nich absolvovali aj 100 km beh vytrvalostný: Ajma Tribeč (vo veku 7 rokov!), Ataman z Rosíkova, Aragorn Potomok vlkov, Falin zo Sennej, Gaius Dór (čas 7 hod. 41 min.), Beta II. z Rosíkova, Ečka z Rofa.

Absolvovanie behu na 40 km alebo absolvovanie ktorejkoľvek skúšky z výkonu uznávanej v krajinách FCI vyššieho stupňa ako základné minimum odporúčame ako podmienku pre získanie titulu Interšampión.

Návrhy na formálne a jazykové úpravy štandardu

Nechceme vykonať celkovú zmenu doteraz platného štandardu FCI č. 332 z 28.04.1994. Prosíme len o nasledovné opravy:

V časti Popis plemena "Končatiny – Zadné končatiny" vložiť vetu: Vlčie pazúry sú nežiadúce a musia sa odstrániť. V popise "Srsť – Farba srsti" v poslednej vete vložiť upresnenie farby masky – svetlá maska. V popise vady a vylučujúce vady zmeniť, alebo lepšie vyčiarknuť formuláciu chýbajúce zuby.

Všetky nami požadované zmeny sú v priloženom Štandarde plemena československý vlčiak farebne zvýraznené.

Žiadame, aby zmeny znenia štandardu boli starostlivo zohľadnené v prekladoch do úradných jazykov FCI, najmä v zmysle správneho uvádzania názvu plemena, a to:

po slovensky: Československý vlčiak (skratka ČSV)

po nemecky: Tschechoslowakischer Wolfshund

po anglicky: Czechoslowak Wolfdog

po francúzsky: Chien-loup tchecoslovaque

po španielsky: Perro lobo checoslovaco

Ťažkosti, ktoré sa v priebehu skúšobného obdobia vyskytli

Počas skúšobného obdobia sa u psov ani u súk nevyskytli žiadne ťažkosti. Ťažkosti vznikali pri presadzovaní náročnejších požiadaviek na výber chovných párov, na kontrolu správnosti overovania súladu dosahovaných výsledkov so štandardom, pri vyžadovaní vnútroklubovej a chovateľskej disciplíny. Všetky tieto a iné javy sú sprievodným znakom každej činnosti, v ktorej sa jedná o niečo nové.