Aktualizácia ..::18.03.2018::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

Plemeno
História
Štandard
Výklad štand.
Povaha ČsV
Kríženci vlka
ŠteniatkoChovVýživaVýchovaVýcvikVýstavyZdravieŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

 

Perspektíva a rozvoj plemena

Perspektíva vývoja československého vlčiaka je úzko spojená s človekom a jeho záujem o toto prekrásne plemeno. Tak tomu bolo v minulosti a tak je tomu i dnes. Jeho vznik, jeho šlachtenie nebolo prechádzkou po rozkvitnutej záhrade.

Československý vlčiak môže byť prirovnaný k stromu, ktorý i napriek tomu, že je mladý, prekonal mnoho búrok, mnoho prietrži, prežil mnoho katastrôf od useknutia polovice koreňového sýtemu, cez osekávanie mladých výhonkov, uberanie vzduchu k dýchaniu, až po snahu rozlomiť mladý kmeň. Tieto skutočnosti a poznanie o nich boli pre nás veľkým poučením. Jednoznačne z neho vyplýva, čo je rozhodujúce pre existenciu a rozvoj československého vlčiaka.

Touto rozhodujúcou veličinou je človek.

Človek vzal prvej polovici, z ktorej československý vlčiak vznikol - vlkovi - možnosť samostatného života, lovu, rozmnožovania, zabránil mu v prípade nutnosti a v spojitosti s prírodou, realizovať boj o záchranu rodu, z ktorého zostali len tí najlepší, najzdatnejší, najschopnejší, prispôsobiť sa terajším podmienkam. Od druhej, domestifikovanej - nemeckého ovčiaka - prevzal priamu závislosť na človeku, ochotu sa mu podriaďovať a očakávanie, že sa bude o neho starať.

Týmto poznaním vzniklo potvrdenie toho, že rozhodujúcou veličinou v ďalšom vývoji československého vlčiaka je človek. Človek je povinný upevňovať korene, rozširovať ich systém, zabezpečovať prostredníctvom koreňov výživu, pevnosť, odolnosť, nevyvratiteľnosť z pôdy, odkiaľ berie obživu. Len človek má možnosť a schopnosť zabezpečiť zosilnenie a chrániť kmeň pred zlomením, rozštiepením alebo inou katastrofou. Človek so svojim mozgovým potenciálom a nevyčerpateľnou vitalitou dokáže usmerňovať pravidelný rast koruny, jej oštrovanie, dokonalú látkovú výmenu, aby tento "strom", náš československý vlčiak, jeho živý organizmus mal možnosť žiť, rozvíjať sa a prinášať svojmu okoliu radosť a potešenie.

Dnes nechcem hovoriť o jednom psovi a jednom cvičiteľovi, ale o celom plemene a jeho chovateľoch.

Mojim vlastným poznaním je, že najväčším našim pomocníkom v tomto tvrdom boji za rozvoj československého vlčiaka bude, aby chovatelia nezostali osamotení a zabezpečíme im potrebné množstvo informácií a kontaktov.

Osamelý chovateľ sa cíti slabý, nastáva u neho pocit nepotrebnosti, vytvára si vlastný svet - JA A MÔJ PES - iné ho prestáva zaujímať, pretože nemá informácie o nikom, kdo by ho potreboval, komu by mohol pomôcť alebo opačne, s kým by sa mohol usilovať o vyriešenie otázok, ktoré zostávajú otvorené.

Záver z tohto poznania je jediný.

Najhlavnejším v činnosti človeka bude zabezpečiť rozvoj organizácie a riadenia.

Kvalita tejto činnosti bude rozhodovať o všetkom. Bude rozhodovať o metódach činnosti a práce.

Bude rozhodovať o kvalite plánovania krátkodobých, dlhodobých i strategických cieľov a ich zabezpečovanie.

Bude rozhodovať o rozširovaní organizačnej štruktúry a systému prieniku informácií od chovateľov do centra a spätne k chovateľovi.

Bude vytvárať podmienky pre vedecký výskum a zabezpečovanie perspektív rozvoja.

Bude riešiť otázky propagácie, reklamy, skrátka - zviditeľňovania československého vlčiaka a jeho chovateľov.

Bude riešiť rozširovanie členskej základne, výber, prípravu, výchovu a zdokonalovanie kádrov. Toto všetko bude smerovať k hlavnému - k chovateľskej a výcvikovej aktivite, ktorá v konečnej fáze má zabezpečiť sústavné skvalitňovanie jak v exteriéri tak i v charaktere československého vlčiaka.

Zakladáme Úniu chovateľov československého vlčiaka Európy. Jej nezastupiteľná úloha vynikne v mnohých smeroch. Neopomenuteľný podiel vynikne zvlášť pri príprave a realizácii cesty československého vlčiaka do sveta, ale aj v ďalších smeroch o ktorých som doposiaľ hovoril.

Jeden z hlavných smerov nastávajúceho úsilia je ozdravenie, usporiadenie vzťahov s chovateľmi československého vlčiaka na českom území.

Pevnosť základov je rozhodujúca pre kvalitu a stabilitu celej stavby. Budovať na piesku je vždy nestále. Potrebné je budovať na skale. A skalou je pravda. Skalou, na ktorej sa dá budovať sú fakty. Vydávať predstavy a domienky za fakty nie je možné. Najdôležitejším pre ozdravenie a usporiadanie vzťahov je dôvera a priateľstvo.

Dôveru a priateľstvo ponúkame všetkým chovateľom československého vlčiaka. Voláme všetkých k spolupráci. So všetkými, z ktoréhokoľvek Štátu sme ochotní vyhotoviť zmluvu o vzájomnej spolupráci pri rozvoji a rozširovaní plemena, pri výmene informácií a poznatkov z chovateľstva, výstavníctva, výcvikových, športových a ďalších činnostiach.

Možnosti združovania úsilia sú veľké a výsledky dosiahnuté spoločným sústredením síl v konkrétnom smere sú dnes ešte nepredstaviteľné. Opakujem. Voláme Vás všetkých k spolupráci. Ponúkame všetkým byť pri tom, keď spoločným úsilím pripravíme cestu československému vlčiakovi do sveta.

Ďalšie úsilfe obraciame dovnútra štátu. Rozdeľujeme ich na dva'smery: Prvý - činnosť vnútri klubu Druhý -činnosť mimo klubu.

Obidva smery sú súbežné a navzájom spolu súvisia. Jeden posilňuje druhý. Vo vnútri klubu zameriavame svoje úsilie na prípravu konferencie klubu, ktorá sa má uskutočniť v prvom štvrťroku 1998. Jej výsledky by mali ukázať perspektívy, metódy a smery rozvoja plemena. Premýšľame a posudzujeme pozitíva a negatíva, ktoré srne za minulé obdobie dosiahli. Pripravujeme návrhy na schválenie zmien v stanovách klubu, v organizačnej štruktúre, v štatúte činnosti orgánov klubu, práv a povinnosti funkcionárov, v chovateľskom rade, v zápisnom rade a v bonitačnom rade.

Pripravujeme návrh cieľov a perspektív do roku 2003 aj strategického rozvoja a najvhodnejších metód k postupu československého vlčiaka do sveta.

Pripravujeme rozšírenie počítačového programu. Ku všetkým pripravovaným zmenám budeme organizovať celoklubovú diskusiu.

Naša organizačná štruktúra, po priznaní garancie plemena československého vlčiaka v FCI Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej kynologicej jednoty zaznamenala podstatné zmeny. Uvedomili sme si povinnosti, ktoré nám z tohoto faktu vyplývajú.Práca organizácie, ktorá má viesť zodpovednosť za rozvojplemena pred FCI a celým svetom má úplne iný obsah ako kluby, ktoré touto úlohou neboli poverené.

Preto boli zriadené odborné komisie. Ich budovanie nieje ukončené.

Chápeme ho ako nepretržitý vývojový proces.

Odborné komisie sú poradnými orgámni klubu. Ich poslaním je študovať, rozvíjať, overovať možnosti, spracovávať podkladové materiály a svojimi návrhmi pozitívne ovplyvňovať riadiacu a rozhodovaciu činnosť z oblastí pre ktoré boli zriadené.

Rozpracovávanie teoretických otázok zabezpečujúcich hlbšie poznanie československého vlčiaka a jeho možností je jednou z mnohých častí ich úlohy.

Rozširovanie členskej základne je jedným z hlavných ukazovateľov životaschopnosti klubu. Je jedným zo základných úloh, jedným z hlavných článkov, ktorý ovplyvňuje rozvoj chovateľskej aktivity, výcvikovej a spoločensko-športovej činnosti tým, že vytvára pre chovateľov možnosť odbytu narodených šteniat, možnosť sledovať ich vývoj ako exteriérový tak i vývoj charakteru. Dáva možnosť overovať správnosť nášho chovateľského úsilia na väčšej kolekcii zvierať Dáva možnosť širšieho výberu kvalitných jedincov do ďalšieho chovu. Dáva možnosť širšiemu okruhu mladých členov klubu vyniknúť vo výcviku, v súťažiach.

No vedľa pozitív, prináša aj svoje požiadavky na zvýšenie kvality organizačnej a riadiacej práce, na vytváranie cestypre preniknutie informácií od výboru k členovi a od člena klubu k výboru. Je potrebné si neustále uvedomovať, že osamelý chovateľ sa cíti slabý, nastáva u neho pocit nepotrebnosti, uzatvára sa do vlastného sveta a to ani jemUjani plemenuiani klubu neprospieva.

Ako rozširovanie členskej základne, tak budovanie ciest pre prienik obojstranných informácií je neustály vývojový proces, ktorý sám nevzniká, ale ktorý sám a veľmi rýchle zaniká. Príčinou býva porušenie základnej metódy práce, porušenie osobného kontaktu s chovateľom.

Ďalším perspektvnym činiteľom bude, aspoň tak predpokladám, vytvorenie operačných skupín v novovzniknutých krajinách. Jedná sa o skupinu niekoľkých ľudí (3), ktorí osobným kontaktom s chovateľmi a novmi členmi klubu budú realizovať požiadavky, aby sme nemali okresu, kde by nepoznali československého vlčiaka a jeho klub. Vytvoria sa jednoduché organizačné štruktúry, ktoré sa priblížia k radovému členovi a budú hlavným článkom, ktorý ovplyvní rozšírenie československého vlčiaka na celom území štátu. Nebudú to mať ľahké, ale ....

Nebudeme po nich požadovať žiadnu administratívu. Jeden zápisník v taške na to bude stačiť. Možno vytvorí základnú štruktúru nových pobočiek klubu.

Je potrebné si uvedomiť, že ten kto nič nerobí, nemá právo niečo kaziť. Ale tí, ktorí sa snažia, bojujú za vec i cez najväčšiu snahu sa nedostatkov dopustia. Aj u nás máme ešte mnoho nedostatkov a rezerv. Ale máme veľkú výhodu. Nebojíme sa porozprávať o nich ako i o spôsobe ich nápravy.

V mnohých prípadoch potrebujeme pomoc. Týka sa to, popri výcviku, propagácie a ďalších i zabezpečovanie príprav kádrových rezerv klubu v rôznych odbornostiach a zanlostiach. (Zootechnici, genetici, veterinári, fyziológovia, manažéri s jazykovými schpnosťami, potrebujeme nadšencov a obetavcov pre každodennú mravčiu prácu).

A tu sa vedľa činnosti vo vnútri klubu dotýkame aj činnosti mimo klubu.

Poľnohospodárska univerzita v Nitre je jednou z inštitúcií, ktorá pozitívne ovplvňuje toto dianie. Naše poďakovanie patrí pani doc. mg. Milke Kollárovej , doc. Ing. Alexandrovi Bakošovi, doc. mg. Václavovi Kulíškovi. Veríme, že sa naše kontakty budú rozširovať.

Tieto a ďalšie aktivity smerujú k vytvoreniu podmienok, ktoré umožnia, aby FCI uznala československého vlčiaka za plemeno, ktoré má ďalšie perspektívy rozvoja a ktoré budú pre svetovú kynológiu prínosom. Je potrebné vedieť, že bez úzkej súčinnosti s kynologickou radou ŠPZ a predstavenstvom Slovenskej kynologickej jednoty by jednanie bolo komplikovanejšie.

Záverom chcem zdôrazniť. Pokiaľ bude organizátorská a riadiaca činnosť so všetkými smermi vývoja naplňovať požiadavku zhody a nenarušiteľnosti spoločných kontaktov, vzájomne sa doplňovať a podporovať. Pokiaľ pôjdeme za jedným cieľom, spoločne správnym smerom, potom budeme schopní vytvoriť zdravý a pevný kmeň, schopný uniesť a vyživovať sinú a životaschopnú korunu, ktorá bude svojimi vetvami dosahovať do všetkých dielov sveta.

Dovoľte mi, popriať Vám na tejto ceste veľa šťastia, zdravia a úspechov.

František Rosík, čestny predseda KCHCSV