Aktualizácia ..::03.01.2019::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

Štandard
História
Aký je?
Chov
Bonitácia
RTG DBK
DNA profil
LPN 1 a LPN 2
LEMP
Plemenitba
VýživaVýchovaVýcvikVýstavy
Web, knihy, iné


Ako uchovniť Leonbergera

V záujme každého chovateľa by malo byť, aby práve šteniatka z jeho chovu splnili čo najviac podmienok uchovnenia, ak nie všetky a boli úspešne zaradené do chovu, predávali ďalej genofond a podieľali sa na zveľadení plemena. Nie je to nevyhnutné a mnohí chcú skutočne len psíka k domčeku a pre radosť, no chovateľ by sa mal starať o to, aby aspoň časť z vrhu, prípadne tí najlepší, sa do chovu opäť vrátili. Noví majitelia by mali mať preto snahu svojho psa alebo sučku, keď už nie uchovniť a použiť v chove, aspoň splniť pár podmienok. Je to dôležité aj z toho dôvodu, že napr. pri bonitácii, sa zisťujú aj nedostatky daného jedinca a teda vrhu, môže sa následne predchádzať takémuto spojeniu alebo naopak, zistiť kvality vrhu a prípadne použiť sučku či psa v chove znova.

Ak už ste sa rozhodli, že svojho psíka uchovníte (čo neznamená, že musíte hneď na sučke odchovávať šteniatka alebo poskytovať psa na krytie), tu je postup stanovený klubom chovateľov Slovenskej republiky. I keď si myslím, že pri našom plemene, by mala mať ako sučka, tak aj pes zachovaný genofond a mal by im byť umožnený aspoň jeden vrh.

Po kúpe šteniatka (ale aj pred ním - vlastníctvo psa nie je podmienka členstva), Vám chovateľ odporučí členstvo v klube. Môžete sa prihlásiť elektronicky cez klubové stránky. Po spracovaní prihlášky a prijatí vášho členstva výborom sa stávate riadnym členom klubu.

Ako člen klubu budete oboznamovaný aj o pripravovaných akciách, zmenách v poriadkoch, klubových výstavách, bonitáciách, členskej schôdzi a podobne. Členom klubu byť nemusíte, no má to výhody, máte výrazné zľavy pri poplatkoch za skúšky, akcie. Aktuálne členské poplatky nájdete na klubových stránkach.

Ak ste si šteniatko priviezli zo zahraničia, musíte toto nahlásiť na UKK a požiadať o pridelenie čísla zápisu SPKP. Tento úkon je spoplatnený. K žiadosti priložíte originál exportného preukazu pôvodu z krajiny, odkiaľ šteniatko máte, kam vám toto číslo zapíšu. Tiež priložíte potvrdenie od veterinára, že číslo čipu uvedené v preukaze pôvodu, je totožné s čipom. Znamená to, že originál preukazu pôvodu vám zostáva ten, čo ste dostali od svojho chovateľa.

Aby ste mohli psa uchovniť, potrebujete:

 absolvovanie RTG vyšetrenia na dyspláziu bedrových kĺbov (DBK) od 18 mesiacov. Do chovu sa budú zaraďovať jedince s RTG nálezom u DBK maximálne 2.-ho stupňa (DBK-A, B a C) s tým, že jedinec s nálezom DBK-C, zaradený do chovu, môže byť použitý na párenie jedinec s jedincom, ktorý má DBK-A.

genetické vyšetrenie na LPN 1, LPN 2 (platí aj vyšetrenie rodičov). Genetické vyšetrenie jedincov zaradených do chovu na LPN 1 a LPN 2  je povinné. Jedince s LPN 1 - D/N sa môžu páriť len s testovaným jedincom s negatívnym výsledkom LPN – N/N. Jedince s LPN 2 – D/N, D/D a LPN 1 – D/D sú vyradené z chovu.

stanovenie profilu DNA. Majiteľ každého už do chovu zaradeného jedinca je povinný do 1.1.2018 vykonať a doložiť stanovenie profilu DNA svojho psa/suky. Výsledok testu bude zverejnený na klubovej webovej stránke. Nesplnenie tejto podmienky je dôvodom na pozastavenie alebo odobratie chovnosti.

genetické vyšetrenie na LEMP (platí aj vyšetrenie rodičov). Genetické vyšetrenie jedinca na LEMP je povinné. Nedoloženie výsledku genetického testu na LEMP je od 1.2.2018 dôvodom na nezaradenie jedinca do chovu. Majiteľ každého už do chovu zaradeného jedinca s plánovanou reprodukciou je povinný do 1.3.2018 vykonať genetické vyšetrenie na LEMP svojho psa/suky. Nesplnenie tejto podmienky je dôvodom na pozastavenie alebo odobratie chovnosti. Jedince s LEMP - D/N (prenášač) sa môžu páriť iba s testovaným jedincom s negatívnym výsledkom LEMP - N/N (normálny). Jedince s LEMP - D/D (postihnutý) sú vyradené z chovu.

absolvovanie minimálne dvoch výstav, z toho jedna v triede  mladých alebo v triede strednej a druhá v triede  vyššej s minimálnym hodnotením VÝBORNÝ alebo VEĽMI DOBRÝ z každej z uvedených výstav. Absolvovaná výstava musí byť klubová, alebo špeciálna a musí byť usporiadaná SLK. Triedy šteniat, dorastu a mimo konkurencie sa do bonitácie nepočítajú. Chovný jedinec  musí byť aspoň raz za 2 roky riadne prihlásený a vystavený na klubovej alebo špeciálnej výstave psov pod záštitou SLK, inak má pozastavenú chovnosť až do najbližšej absolvovanej výstavy.

úspešné absolvovanie bonitácie od 18 mesiacov veku jedinca.

minimálna veková hranica: pes 24 mesiacov, suka 24 mesiacov. Chovnosť suky končí dňom keď dovŕši vek 8 rokov. Ten deň sa považuje za posledný možný termín nakrytia. Prípadné predĺženie chovnosti môže byť povolené pri predvedení zvieraťa na najbližšej bonitácii, pokiaľ ide o mimoriadne kvalitné a zdravé zviera vo vynikajúcej kondícii. Chovnosť psa nie je obmedzená vekom.

Poznámka: Chovnosť psa alebo suky možno ukončiť v prípade vyššieho výskytu geneticky podmienených ochorení u potomkov alebo v prípade zdravia ohrozujúceho ochorenia chovného jedinca. Návrh na ukončenie chovnosti podáva s písomným odôvodnením poradca chovu. Konečné rozhodnutie o ukončení chovnosti prináleží Výboru SLK.

(bližšie informácie o každej podmienke nájdete v časti "Chov" našej stránky)

Ďalší postup čoskoro!